Wielkość czcionki:AAA
I. Prawa i warunki korzystania
 1. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie, a w szczególności uczniowie dojeżdżający
 2. Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem świetlicy i godzinami jej otwarcia informacja na drzwiach świetlicy
 3. W świetlicy należy mówić szeptem
 4. Uczniowie korzystający ze świetlicy odpowiadają za jej sprzęt, dbają o czystość i estetykę pomieszczeń
 5. Obowiązkowo usprawiedliwiają swoją nieobecność w świetlicy
II. Zadania świetlicy
 1. Świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku uczniów naszej szkoły 
 2. Organizowanie pomocy w nauce uczniom słabszym
 3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych
 4. Rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów
 5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie  nawyków higieny i czystości
 6. Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy 
 7. Wdrażania dziecka do samodzielnej pracy
III. Wyposażenie świetlicy
Świetlica wyposażona jest:
 1. w pomoce naukowe umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo – wychowawczej szkoły
 2. przybory i urządzenia do zespołowych gier i zabaw
 3. przybory do zajęć artystycznych, technicznych i towarzyskich
IV. Organizacja pracy świetlicy
 1. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoły
 2. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do rozkładu jazdy autobusu dla uczniów dojeżdżających oraz zajęć pozalekcyjnych w szkole.
 3. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy dbałość o bezpieczne wsiadanie do autobusu dzieci dojeżdżających
V. Postanowienia końcowe
 1. Pracownikami świetlicy są nauczyciele wychowawcy
 2. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie naszej szkoły
 3. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
  a) roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły
  b) dziennik zajęć
Herb polski

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2022/2023 jest 144 uczniów

Statystyki

Odsłon artykułów:
1309073

pobrane 1

dostepnoscplus.png

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2022/2023 jest 144 uczniów

Bierzemy udział w projektach

Plany zajęć

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 8.05 - 8.10, 8.55 - 9.05, 9.50 - 10.05, 10.50 - 11.00, 11.45 - 11.55, 12.40 - 12.50, 13.35 - 13.45, 14.30 - 14.35