Wielkość czcionki:AAA

Mistrzowie Matlandii

Uczniowie klasy 4, 5 i 6b biorą udział w konkursie “Mistrzowie Matlandii”.

Rozpoczął się wyścig o miano Mistrzów Matlandii!

Klasa 4, 5 i 6b biorą w bieżącym roku szkolnym udział w trzeciej edycji konkursu „Mistrzowie Matlandii”.

W ramach konkursu każdy uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie – na swoim koncie. O nagrodę walczy jednak cała klasa.

O zwycięstwie zdecyduje mediana punktów uzyskanych w rankingu przez wszystkich należących do tej klasy uczniów.

Nagrody będą przyznane w pięciu kategoriach: klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7 oraz klasa 8. Najlepsza klasa z każdej kategorii otrzyma nagrodę pieniężną — 1000 zł (do wydania na dowolny cel edukacyjny).

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.mistrzowie-matlandii.gwo.pl w dniu 10.06.2020r., do godziny 23:59.

Życzymy naszym uczniom powodzenia!

 • Image00001
 • Image00002

 

KoderJunior - Szkoła Mistrzów Programowania

Pomysłowy rok

Po raz kolejny przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

I. CEL GŁÓWNY:

 • Poprawa sposobu odżywiania młodzieży.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. 
 • Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych. 
 • Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i  uprawiania aktywności fizycznej. 
 • Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym. 

ORGANIZATORZY PROGRAMU: 

 • Główny Inspektorat Sanitarny, 
 • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

SZKOLNI KOORDYNATORZY PROGRAMU: Jacek Lewandowski

,,SEKCJA ROWEROWA’’

Członkowie:

KLASA VIIA

1. MIKOŁAJ BARTKOWIAK

2. KACPER DOLATA

3. MARIA JAKUBOWSKA

4. ALEKSANDRA JASIAK

5. PATRYK KACZOR

6. KAMIL LISIECKI

7. MIKOŁAJ ŁAKOMY

8. MATEUSZ MUSZYŃSKI

9. KACPER PLEWKA

10. MARCELI SAMÓL

KLASA VIIB

11. SANDRA DUDA

12. SZYMON KOPA

13. MAGDALENA MAĆKOWIAK

14. KACPER PERNAK

15. JAKUB POLASZEK

16. KAROL POLASZEK

17. KACPER SIKORSKI

18. MAGDALENA STELMACH

19. MARIA SUCHANECKA

20. MARIKA SZUMNA

21. DAWID SZYDŁOWSKI

Opiekunowie

AGNIESZKA KOWAL, KINGA ZMUDA, PIOTR WOLSKI, JACEK LEWANDOWSKI

Program innowacyjny promujący bezpieczną turystykę rowerową, aktywny i zdrowy styl życia

WSTĘP

Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w tej części dnia, którą należy przeznaczyć na wypoczynek, rozrywkę i rozwijanie swoich osobistych zainteresowań, jednocześnie są integralną częścią procesu nauczania i wychowania. Służą temu, by nauczyć dzieci i młodzież organizowania wolnego czasu i kształtować umiejętność wypoczywania. Jednym z zadań nauczyciela jest budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodą, kształtowanie pozytywnego stosunku do zabytków, umiejętności dostrzegania piękna. Możliwość taką dają wycieczki rowerowe umożliwiające poznanie własnego regionu. Jazda rowerem stała się sposobem na spędzanie wolnego czasu, formą rozrywki. Młodzi ludzie - i nie tylko - próbują się w ten sposób wyciszyć, odnaleźć spokój wewnętrzny, zastanowić się nad sobą i swoimi życiem.

Takie podejście do problemu, a przy okazji poznanie zasad i norm prawidłowego zachowania w naturalnym środowisku, daje przeświadczenie o konieczności wspierania dzieci i młodzieży w rozwijaniu nowej pasji, zwiększa integrację ze środowiskiem lokalnym, co w konsekwencji prowadzić będzie do poprawy funkcjonowania społecznego.

I CELE :

1. Wdrażanie do aktywnej formy wypoczynku.

2. Integracja z dziećmi z innych szkół.

3. Wzbudzanie zainteresowań własnym regionem.

4. Wyposażenie uczniów w wiadomości niezbędne do uprawiania turystyki rowerowej.

5. Rozwijanie zdolności obserwacyjnych i dostrzeganie zjawisk przyczynowo- skutkowych.

6. Zachęcanie do współzawodnictwa np. w ramach zabaw, gier rekreacyjnych.

II METODY PRACY

Prowadzenie zajęć w terenie, organizowanie rajdów, umiejętność posługiwania się mapą, zajęcia dotyczące przepisów ruchu drogowego, spotkanie z osobami z instytucji publicznych np. policją, ratownikami medycznymi.

III ZADANIA DO ZREALIZOWANIA

1. Udział w wycieczkach rowerowych wpływających pozytywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne młodego człowieka.

2. Przygotowanie uczniów do czynnego udziału w rajdach organizowanych przez środowisko lokalne.

3. Usprawnianie funkcji fizycznych dzieci.

4. Uczenie radzenia sobie w zmieniających się sytuacjach, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości.

IV HARMONOGRAM PRACY SEKCJI ROWEROWEJ

1.Udział w rajdach organizowanych przez PTTK w Rawiczu.

2. Udział w rajdach organizowanych przez opiekunów sekcji.

3. Spotkanie z policją w ramach bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach.

4. Spotkanie z ratownikami medycznymi dotyczące udzielania pierwszej pomocy.

V UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

Przedstawiony program ma walory dydaktyczno-wychowawcze, rozbudza i rozwija zainteresowania uczniów, pozwalając na podejmowanie różnych form aktywności w czasie wolnym. Rozwija m.in. takie cechy jak: wytrwałość, ciekawość, żądza wiedzy. Uczniowie również poszerzają swoją wiedzę z zakresu zagadnień przyrodniczych.

VI SPODZIEWANE OSIĄGNIĘCIA

Oczekiwanym rezultatem realizacji programu jest poznanie zakątków naszego regionu, jego walorów krajoznawczych i turystycznych. Uczniowie zwiększą orientację i umiejętność poruszania się po najbliższej okolicy. Poprzez aktywny udział w rajdach, wycieczkach i imprezach środowiskowych dzieci mają możliwość identyfikacji społecznej ze środowiskiem lokalnym i jego dziedzictwem kulturowym. Uczestnicząc w rajdach oraz konkursach organizowanych w ich trakcie zdobędą certyfikaty, dyplomy, nagrody, co stworzy wiele okazji do przeżywania radości, krzepienia zdrowia. Uczniowie podniosą umiejętność posługiwania się mapą oraz korzystania z różnych źródeł wiedzy przy wyszukiwaniu informacji o obiektach historycznych i przyrodniczych znajdujących się na planowanym szlaku turystycznym. Poprzez fotografowanie ciekawych miejsc i różnorodnych działań, uczniowie mają możliwość dokumentowania odbywanych wędrówek dla potrzeb kroniki.

VII EWALUACJA

Program nie przewiduje sprawdzania wiedzy uczniów przez testy i oceny. Przez cały okres realizacji programu będzie prowadzona ewaluacja wspierająca oraz obserwacje i rozmowy z uczestnikami rajdów ( wrażenia i uwagi dotyczące przebiegu wycieczki, obserwacja zaangażowania dzieci w poznawanie świata). Podsumowaniem działań koła będzie spotkanie integracyjne uczestników, podczas którego uczniowie będą mogli wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami oraz obejrzeć kronikę, do której wykorzystane zostaną zdjęcia wykonane przez uczniów i nauczycieli.

.

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2017/2018 do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I- III szkół podstawowych.

W programie będą uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, a w klasach II i III przypomnimy zagadnienia związane z problematyką palenia tytoniu.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

 • Program przeznaczony  jest dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej.
 • Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku   dzieci.
 • W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia, dostosowane do poziomu percepcji dzieci.
 • Program ma charakter profilaktyczny i jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia.
 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE W RAMACH PROGRAMU:

 • Zaj. I-  Co to jest zdrowie ?
 • Zaj. II-  Od czego zależy nasze zdrowie ?
 • Zaj. III-  Co i dlaczego szkodzi zdrowiu ?
 • Zaj. IV-  Co robić , gdy moje życie jest zagrożone ?
 • Zaj. V-  Nie pal przy mnie, proszę !

Program koordynuje p. Iwona Kuśnierek

Herb polski

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Statystyki

Odsłon artykułów:
1400811

pobrane 1

dostepnoscplus.png

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Bierzemy udział w projektach

Plany zajęć

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 8.05 - 8.10, 8.55 - 9.05, 9.50 - 10.05, 10.50 - 11.00, 11.45 - 11.55, 12.40 - 12.50, 13.35 - 13.45, 14.30 - 14.35